Prä­si­dent: Rolf Jägersberg
Vize­prä­si­den­tin: Hedda Petermann
Vize­prä­si­dent Finan­zen: Tho­mas Behling
Vize­prä­si­dent Sport: Franz Winternheimer
Vize­prä­si­dent Sport: Ste­fan Roeder
Vize­prä­si­dent Öffent­lich­keits­ar­beit: Peter Schreiber
Geschäfts­füh­re­rin: Mareike Wietler