Prä­si­dent: Rolf Jägers­berg
Vize­prä­si­den­tin: Hed­da Peter­mann
Vize­prä­si­dent Finan­zen: Tho­mas Beh­ling
Vize­prä­si­dent Sport: Franz Win­tern­hei­mer
Vize­prä­si­dent Sport: Ste­fan Roeder
Vize­prä­si­dent Öffent­lich­keits­ar­beit: Peter Schrei­ber
Geschäfts­füh­re­rin: Marei­ke Wiet­ler