Prä­si­dent: Rolf Jägers­berg †
Vize­prä­si­dent Finan­zen: Tho­mas Beh­ling
Vize­prä­si­dent: Ste­fan Roe­der
Vize­prä­si­dent: Peter Schrei­ber
Vize­prä­si­dent: Peter Pilz (kom­mis­sa­risch)
Vize­prä­si­dent Jugend: n. n.
Geschäfts­füh­re­rin: Marei­ke Wiet­ler