Vize­prä­si­dent Finan­zen: Tho­mas Behling
Vize­prä­si­dent: Ste­fan Roeder
Vize­prä­si­dent: Peter Schreiber
Vize­prä­si­dent: Peter Pilz (kom­mis­sa­risch)
Vize­prä­si­dent Jugend: n. n.
Geschäfts­füh­re­rin: Marei­ke Wietler