Prä­si­dent: Rolf Jägers­berg
Vize­prä­si­dent Finan­zen: Tho­mas Beh­ling
Vize­prä­si­dent: Ste­fan Roeder
Vize­prä­si­dent: Peter Schrei­ber
Vize­prä­si­dent: n. n.
Vize­prä­si­dent Jugend: n. n.
Geschäfts­füh­re­rin: Marei­ke Wiet­ler